True White as toilet stall surround.

toilet stall